Metaandmed

Metaandmed aitavad ruumiandmeid leida. Nende abil on võimalik saada ülevaade millised ruumiandmed on olemas, kes neid haldab, mida need andmed sisaldavad, kas andmete kasutamisel on piiranguid, milliste teenuste kaudu on need andmed kättesaadavad jne.

Ruumiandmete kataloog

Igaühel on võimalik ruumiandmeid otsida Eesti geoportaali ruumiandmete kataloogis.

Teabehaldajale pakub ruumiandmete kataloog võimaluse tutvustada oma ruumiandmeid ehk luua, uuendada ja avaldada ruumiandmete ning -teenuste metaandmed, suurendades nii andmete laiemat kasutamist.

Olemuslikult on tegemist OGC (Open Geospatial Consortium) avatud standardile vastava kataloogiteenusega (CSW - Catalogue Service for the Web), mis võimaldab metaandmete haldamist ja pakub otsinguteenust.

Ruumiandmete kataloogi CSW teenuse aadress on https://metadata.geoportaal.ee/geonetwork/srv/est/csw?. Kasutajaliideseks on valitud GeoNetwork opensource tarkvara.

Kataloog on kohandatud INSPIRE direktiivi nõuetele. Samuti saab selles hallata ka INSPIRE-ga mitte seotud metaandmeid.

* Metaandmed edastatakse Avaandmete portaali kokkuleppel teabehaldajaga.

*Metaandmete omanik otsustab ise, kas tema metaandmed liiguvad Ruumiandmete kataloogist automaatselt Avaandmete portaali või mitte.

Ruumiandmete kataloogist korjatakse metaandmeid Eesti avaandmete portaali*, samuti Euroopa INSPIRE geoportaali ja Euroopa andmete portaali.

Ruumiandmete kataloogi tutvustus 45 min

Metaandmeid loovad andmete haldajad

Metaandmeid loovad inimesed, kes tunnevad ruumiandmeid kõige paremini. Need on eksperdid, kes vastutavad andmete haldamise eest. Metaandmete loomine on üks teabehaldaja ülesannetest. Teabehaldajate koostatud metaandmed avalikustatakse Eesti geoportaali ruumiandmete kataloogis.

Loe lähemalt kuidas saada metaandmete haldajaks.

Kui metaandmed on loodud, tuleb neid ajakohasena hoidmiseks pidevalt uuendada.

Metaandmete aluseks on metaandmete standardid

Standardid tagavad, et kogutav teave andmekogude ja teenuste kohta oleks sama struktuuriga ja võrreldav. Ruumiandmete kataloogi metaandmete struktuur põhineb rahvusvahelistel ruumiandmete standarditel ISO19115/19119 ja ISO19139.

INSPIRE metaandmete koostamist reguleerivad täpsemalt INSPIRE metaandmete määrus ja INSPIRE metaandmete tehniline juhend.

Metaandmete standardeid on teisigi. Näiteks Eesti avaandmete portaali metaandmed on vastavuses hoopis DCAT-AP standardiga. Mainitud ISO metaandmete standardeid aitab DCAT-AP-ga seostada laiendatud standard GeoDCAT-AP (hetkel viimane v2.0.0), mis näitab, kuidas erinevate standardite samaväärsed metaandmeelemendid on omavahel vastavuses.

Metaandmete elemendid 

Olulisemaid ISO standardi ruumiandmete metaandmeelemente tutvustab all olev tabel. Elemendi tulbas sulgudes A näitab rakendumist andmekogumitele, T näitab rakendumist teenustele, allikas on ruumiandmekogum või -teenus, * - ristkasutatavuseks vajalikud metaandmed.
Metaandmete koostamiseks tutvu täpsemate juhistega: andmekogu metaandmed või teenuse metaandmed.

Element Kirjeldus
Allika pealkiri (A, T) Iseloomulik ja tihti kordumatu nimi, mille all allikat tuntakse.
Allika lühike kokkuvõte (A, T) Lühike kirjeldav kokkuvõte allika sisust.
Allika liik (A, T) Määratleb, kas allikas on ruumiandmekogum, ruumiandmekogumite seeria või teenus.
Allika asukoha määraja (A, T) Link allikale või lisateabele.
Allika identifikaator (A) Väärtus, mis identifitseerib allika üheselt.
Allika keel (A) Keel(ed), mida andmekogumis kasutatakse.
Ruumilise esituse tüüp (A)* Nt Vektor, raster või tabel.
Andmete levitusvorming (A)* Failivorming, milles andmeid levitatakse.
Koordinaatsüsteem (A, T)* Andmete koordinaatsüsteem(id).
Ajaline referentssüsteem (A)* Andmetes kasutatava(te) ajalis(t)e referentssüsteemi(de) kirjeldus.
Valdkond (ISO 19115) (A) Kõrgtaseme liigitussüsteem, mis toetab olemasolevate ruumiandmeallikate rühmitamist ja valdkonnapõhist otsingut.
Sidestusallikas (T) Link teenusega seotud andmekogumi metaandmetele.
Ruumiandmeteenuse liik (T) Määratleb, kas see on otsingu-, vaatamis-, allalaadimis-, teisendus- või muu teenus.
Võtmesõna (A, T) Võtmesõna väärtus on kas tavaliselt kasutatav sõna, kinnistatud sõna või valdkonna kirjeldamiseks kasutatav fraas.
Geograafiline ulatus (A, T) Allika ulatus geograafilises ruumis, mis esitatakse piirdekattena.
Ajaline viide (A, T) Loomise, avaldamise, läbivaatamise kuupäev või ajaline ulatus.
Päritolu (A) Teave allika loomise või kvaliteedi kohta.
Ruumiline lahutusvõime (A, T) Mõõtkava või detailsus.
Vastavus (A, T) Teave selle kohta, kas allikas vastab INSPIRE tingimustele või mõnele teisele eeskirjale.
Juurdepääsu ja kasutamise tingimused (A, T) Viide litsentsile või muudele kasutamise tingimustele.
Avaliku juurdepääsu piirangud (A, T) Piirangud andmete kasutamisele.
Vastutav organisatsioon (A, T) Organisatsiooni nimi, e-posti aadress ja roll.
Metaandmete kontaktpunkt (A, T) Metaandmed koostaja asutuse nimi ja e-posti aadress.
Metaandmete kuupäev (A, T) Metaandmete viimase salvestamise kuupäev.
Metaandmete keel (A, T) Keel, milles metaandmed kirjutatud on.
Tähemärkide kodeering (A)* Andmetes kasutatud tähemärkide kodeerimine.
Topoloogiline õigsus (A)* Andmete ühemõtteliselt kodeeritud topoloogiliste tunnusomaduste õigsus, nagu on kirjeldatud andmete kehtivusulatusega.
Uuenemissagedus (A) Määratleb, kui tihti andmeid uuendatakse.
Ülevaatepilt (A) Graafika, mis illustreerib andmekogumit.

Viimati muudetud: 03.01.2024 10:51
Tagasi algusesse