Teenuse metaandmed

Metaandmete loomine ja muutmine

Tagasi üles

Kataloogis on ette valmistatud INSPIRE ruumiandmekogumite ja -teenuste metaandmete põhjad ehk mallid. Mallides on metaandmete elemendid sisestajale ette valmistatud ja osaliselt eeltäidetud (eeltäidetud väärtusi saab alati muuta). Iga asutuse jaoks on võimalik vastavalt vajadusele luua ka oma mallid (võta ühendust, kui vajad selles abi metaandmed@maaamet.ee).

NB! Erinevat tüüpi teenused (nt vaatamisteenus WMS ja allalaadimisteenus WFS) tuleb kirjeldada eraldi metaandmetega. 

Metaandmeid sisestades/muutes saab toimetaja valida nelja erineva sisestusvormi vahel: "INSPIRE", "Vaikimisi", "Täielik" ja "XML". Vorme saab redigeerimise ajal vahetada. Vaata joonist...

Sisestusvormide vahetamine
Sisestusvormi valimine redigeerimise vaates

Juhul, kui mõne elemendi sisestusväli on kadunud ja tundub, et seda ei ole võimalik kuidagi lisada, siis kasuta "Täielik" sisestusvormi.

Uue metaandmekirje lisamiseks vali "Toimetajale" menüüst "Lisa uus kirje". Avaneb ette valmistatud mallide leht. Vali sobiv andmekogu metaandmete mall. Veendu, et grupp on Sinu asutus. Vajuta "Loo". Avaneb uue metaandmestiku redigeerimise "Vaikimisi" vorm.

Metaandmekirje avalikustamiseks / mitteavalikustamiseks aktiveeri "Toimetajale" menüüs kirje juures "Õigused" nupp. Avaneb õiguste määramise aken. Kirje avalikustamiseks tuleb sisse lülitada "Kõik" grupi õigused ning salvestada seadistus. Mitte avalikustamiseks tuleb vastavad õigused välja lülitada.

Olemasoleva metaandmekirje muutmiseks liigu "Toimetajale" menüüsse, vali loendist metaandmekirje, mida soovid muuta ning vajuta kirje taga olevale "Redigeeri" nupule. Avaneb metaandmestiku redigeerimise "Vaikimisi" vorm, mille võib vahetada mõne sobivama vastu.


Metaandmete elemendid

Allika pealkiri

Tagasi üles

Iseloomulik ja tihti kordumatu nimi, mille all allikat tuntakse. Vaata joonist...

Pealkirja lisamine
Pealkirja sisestamine "INSPIRE" sisestusvormis

Soovitused. Allika nimetus peaks olema lühike ja selgelt arusaadav. Vältida tuleks lahti kirjutamata akronüümide ja lühendite kasutamist. Maksimaalne pikkus 250 tähemärki. Soovitatav on säilitada sarnasus allika algse nimega "ametliku nime" tähenduses. Juhul kui andmed või teenus on osa suuremast projektist, on soovitatav lisada märge sulgudes pealkirja lõppu. Mainitud projektide puhul on lühendid pealkirjas lubatud, kui ülejäänud pealkiri järgib eespool esitatud suuniseid ja lühend kirjutatakse lahti allika kokkuvõttes.

INSPIRE teenuste puhul kasutame nimepilti: "INSPIRE (teema lühend) - Teenuse nimi (teenuse tüüp)"; nt "INSPIRE (GE) - Eesti keskkonnaregistri põhjaveekogumid (WMS)".


Allika lühike kokkuvõte

Tagasi üles

Lühike kirjeldav kokkuvõte allika sisust.Vaata joonist...

Lühike kokkuvõte
Kokkuvõtte sisestamine "INSPIRE" sisestusvormis

Soovitused. Avada allika sisu. Kompaktne kirjeldus, mis võiks iseloomustada kõige tähtsamaid detaile. Sõnadega võiks iseloomustada geograafilist ulatust või asukohta. Samuti võiks kirja panna peamised atribuudid, andmeallikad, viited seotud õigusaktidele, selgitada, miks need andmed on olulised. Kirjelduse kõige olulisemad üksikasjad tuleks kokku võtta esimeses lauses või esime 256 tähemärgiga. Vältida lahti kirjutamata akronüüme.


Allika liik

Tagasi üles

Allika liik, mida kirjeldatakse metaandmetega. Võimalik väärtus on: Ruumiandmeteenus (service). Vaata joonist...

Allika liigi valimine
Allika liigi valimine "INSPIRE" sisestusvormis

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega. Mallis eeltäidetud.


Allika asukoha määraja

Tagasi üles

Allika asukoha määraja määrab kindlaks lingi(d) allikale ning lingi allika lisateabele. Väljendatakse URL-ina (Uniform Resource Locator).

Tegemist on veebipõhise juurdepääsuga andmekogule või teenustele, mis võimaldab andmeid alla laadida või nendega tutvuda. Juhul kui otsene link allikale puudub, võib selle asendada lingiga, kust on võimalik saada allika kohta lisainfot.

Soovitused. Allika asukoha määraja võib olla:

 • ruumiandmeteenuse getCapabilities
 • kliendirakendus, millel on otsene juurdepääs kirjeldatud andmekogumile; 
 • veebileht, kus on täiendav teave teenuse kohta;
 • või muu sarnane viide.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Allika asukoha määrajat on võimalik sisestada 1) vormi põhilehel või 2) paremal paanis avaneva akna kaudu. Vaata joonist...

Allika asukoha määraja
Allika asukoha määraja sisestamine 1) "INSPIRE" sisestusvormi põhilehel või 2) sisestusvormi paremal paanis avaneva akna kaudu

URL-i juurde lisa:

 1. Protokoll. Vali URL-ile sobiv protokoll, nt OGC WMS, Web address (URL), File for download vms.
 2. Allika nimi. Oluline seoses metaandmete korjega avaandmete portaali, kus kuvatakse ainult selline URL, millele on lisatud pealkiri.
 3. Eesmärk. Võimaluse korral lisada teave URL-i eesmärgi kohta: allalaadimine, teave, võrguühenduseta juurdepääs, tellimine, otsing.

Nime ja eesmärgi saab määrata paremal paanis avaneva akna kaudu. Vaata joonist...

Allika asukoha määraja lisamine
Võrguallika omaduste määramine paremal paanis avaneva akna kaudu

Koordinaatsüsteem

Tagasi üles

Metaandmeelement näitab, milliseid koordinaatsüsteeme konkreetne teenus toetab. Toetatud koordinaatsüsteemid on kirjas ka teenuse GetCapabilities päringus.

Iga teenuse poolt toetatud koordinaatsüsteemi näitamiseks tuleb kasutada https://www.opengis.net/ koordinaatide referentssüsteemi HTTP URI identifikaatorit.

Eesti ruumiandmeteenuste puhul enim kasutatavad koordnaatsüsteemide HTTP URI identifikaatorid on:

 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3301
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
 • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
 • http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84

Sidestusallikas

Tagasi üles

Kui allikaks on ruumiandmeteenus, määrab see metaandmeelement asjakohaselt kindlaks teenuse sihtruumiandmekogumid nende URI (Unique Resource Identifiers) abil. 

Ehk sidestusallikas on andmekogum, mida teenus vahendab. Metaandmetes väljendub see lingina andmekogumi metaandmetele.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.

 1. Sidestusallika lisamiseks vali redigeerimise aknas paremal Lisa -> Link andmekogumile. Seejärel vali avanenud loendist sobiv andmekogu. Vaata joonist...
  Lisa link andmekogumile
  Sidestusallika lisamiseks vali "Link andmekogumile"
 2. Valinud loendist sobiva andmekogu metaandmed, on võimalik lisada selle andmekogu metaandmetesse automaatselt konkreetse teenuse URL. Selleks tuleb panna linnuke fraasi ette: "Lisa andmekogumile järgmine link (veebiallikas levitamise sektsioonis):". Kui andmekogu metaandmetes on selle teenuse URL juba varem lisatud, siis ei ole vaja linnukest sisse lülitada. Vaata joonist...
  Sobiva andmekogumi metaandmete valimine
  Sobiva andmekogumi valimine ja teenuse metaandmetega ühendamine.

Ruumiandmeteenuse liik

Tagasi üles

See on liigitus, mis toetab olemasolevate ruumiandmeteenuste otsingut. Teatud teenuse saab liigitada ainult ühte kategooriasse. 

Võimalikud väärtused on (loetletud ka INSPIRE metaandmete määruse D osa punktis 3):

 • Otsinguteenus (discovery)
 • Vaatamisteenus (view)
 • Allalaadimisteenus (download)
 • Transformeerimisteenus (transformation)
 • Muud teenused (other)

Pane tähele seises kataloogi sisestamisega.
Vali sobiv väärtus rippmenüüst. Vaatamis- ja allalaadimisteenuste mallides on väärtus eelnevalt valitud - kas Vaatamisteenus (view) või Allalaadimisteenus (download).

Vaata joonist...
Teenuse liigi valimine
Teenuse liigi valimine "INSPIRE" sisestusvormis

Võtmesõna

Tagasi üles

Võtmesõna on teemat kirjeldav tavaline sõna, kinnistatud sõna või teema kirjeldamiseks kasutatav fraas. Võtmesõna aitab otsingut kitsendada.

Kui võtmesõna väärtus on pärit kontrollitud sõnastikust (tesaurusest või ontoloogiast), viidatakse kontrollitud algsõnastikule. Viide peab sisaldama sõnastiku pealkirja ja avaldamise kuupäeva.

Ruumiandmeteenuste puhul, esitatakse metaandmetes vähemalt üks INSPIRE metaandmete määruse D osa punktis 4 osutatud ruumiandmeteenuste liigitust iseloomustavatest võtmesõnadest. Need võtmesõnad tuginevad standardis ISO19119 esitatud geograafiliste teenuste taksonoomiale. 

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Juhul kui kontrollitud sõnastiku võtmesõnale on määratud kanooniline URI, tuleks sellised võtmesõnad metaandmetes kodeerida kasutades elementi gmd:keyword/gmx:Anchor. Selleks tuleb metaandmete redigeerimise vaates võtmesõna lahtri paremas servas klikkida hammasratta kujulisel nupul ja valida võtmesõna kodeeringuks "ankur". Metaandmete vaataja jaoks toimib ankruna kodeeritud võtmesõna lingina. Vaata joonist...

Võtmesõna kodeeringuks ankru valimine
Võtmesõna kodeeringu määramine "ankur" elemendiks.

Vaatamis- ja allalaadimisteenuste mallides on väärtus eeltäidetud: Kaardile juurdepääsu teenus või Objektile juurdepääsu teenusVaata joonist...

Teenuse liigitus iseloomustava võtmesõna valimine
Teenuse liigitusega seotud võtmesõna valimine "INSPIRE" sisestusvormis

Geograafiline ulatus

Tagasi üles

See on allika ulatus geograafilises ruumis, mis esitatakse piirdekattena.

Piirdekate avaldatakse piirava lääne- ja idapikkuse ning lõuna- ja põhjalaiuse abil kümnendkraadides (Greenwich'i meridiaanist) vähemalt kahe kümnendkoha täpsusega. Metaandmeelement võib esineda enam kui üks kord.

Soovitused. 
Piirdekate võiks olla nii suur kui vaja, samas nii väike kui võimalik.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Väärtus on mallis eeltäidetud Eesti mereala piiride järgi. Korrigeeri väärtusi, kui andmekogu nii kaugele ei ulatu. Ala on võimalik määratleda ka kasti joonistamisega. Lisada võib mitu piirdekatet, kui andmed paiknevad ruumis vastavalt. Vaata joonist...

Geograafilise ulatuse määramine
Andmete geograafilise ulatuse määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Ajaline viide

Tagasi üles

Kohustuslik on lisada vähemalt 1 ajaline viide all olevatest. Aga võib lisada ka mitu.

 • Ajaline ulatus - tähistab allika sisu katvat ajaperioodi. 
 • Loomise kuupäev - allika loomise kuupäev. Loomise kuupäevi ei saa olla rohkem kui üks.
 • Avaldamise kuupäev - allika avaldamise kuupäev, kui see on teada, või jõustumise kuupäev. Avaldamise kuupäevi saab olla rohkem kui üks.
 • Viimase läbivaatamise kuupäev - allika viimase läbivaatamise kuupäev, kui allikat on läbi vaadatud. Viimase läbivaatamise kuupäevi ei saa olla rohkem kui üks.
Vaata joonist...
Ajalise viite lisamine
Ajaliste viidete lisamine "INSPIRE" sisestusvormis

Ruumiline lahutusvõime

Tagasi üles

Andmekogumite puhul viitab ruumiline lahutusvõime andmekogumite detailsuse astmele. See väljendatakse hulgana nullist kuni paljude lahutusvõimet defineerivate kaugusteni (tavaliselt rasteriseeritud andmete ja rasterkujutistest tuletatud toodete puhul) või samaväärsete mõõtkavadeni (tavaliselt kaartide või kaartidest tuletatud toodete korral).

Teenuse puhul on element kohustuslik ainult siis, kui asjaomasel teenusel on ruumilise lahutusvõime piirang.


Vastavus

Tagasi üles

Spetsifikatsioon - See on viide INSPIRE direktiivi (2007/2/EÜ artikli 7 lõike 1) rakenduseeskirjadele või mõnele muule spetsifikatsioonile, millega asjaomane allikas on kooskõlas.

Vastavusaste - See iseloomustab määra, mille ulatuses allikas vastab INSPIRE direktiivi rakenduseeskirjadele või muule spetsifikatsioonile.

Vastav (conformant) - allikas vastab täielikult märgitud määratlusele.
Mittevastav (notConformant) - allikas ei vasta märgitud määratlusele.
Hindamata (notEvaluated) - vastavust ei ole hinnatud.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Teenuse malli on lisatud kaks INSPIRE spetsifikatsiooni:
1) nn metaandmete määrus (Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega) ja
2) nn võrguteenuste määrus (Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega).
Vaata joonist...

Vastavuse sisestamine metaandmetes
Spetsifikatsioonide ja nende vastavuseaste sisestamine "INSPIRE" sisestusvormis

Toimetaja peab määrama spetsifikatsioonidele vastavusaste.
Juhul kui metaandmed valideeruvad INSPIRE validaatoriga kontrollides, saab öelda, et metaandmed vastavad metaandmete määrusele.
Juhul kui teenus valideerub INSPIRE teenuse validaatoriga, saab öelda, et teenus on vastav võrguteenuste määrusele.


Juurdepääsu ja kasutamise tingimused

Tagasi üles

See metaandmeelement määrab kindlaks teenuse juurdepääsu ja kasutamise tingimused.

Kui allika juurdepääsule ja kasutamisele tingimusi ei rakendata, kasutatakse märget "tingimusi ei rakendata”. Kui tingimused ei ole teada, kasutatakse märget "tingimused ei ole teada”.

Samuti antakse selle elemendiga teavet litsentsitingimuste ja kõikide tasude kohta, mis on vajalikud allikale juurdepääsuks ja selle kasutamiseks, või kui teave tasude kohta on kättesaadav, viidatakse URLile (Uniform Resource Locator).
Vaata joonist...

Andmekogumi kasutamise tingimuste sisestamine
Andmekogumi kasutamise tingimuste lisamine "INSPIRE" sisestusvormis

Avaliku juurdepääsu piirangud

Tagasi üles

Selle metaandmeelemendiga antakse teavet teenuse juurdepääsupiirangute ja nende põhjuste kohta.

Juurdepääsupiirangute põhjused on loetletud INSPIRE direktiivi artiklis 13 ning koodiloendina metaandmete tehnilise juhendi lisas D.8.1. 

Kui avalikule juurdepääsule ei ole piiranguid, näidatakse seda käesoleva metaandmeelemendiga kasutades märget "avaliku juurdepääsu piirangud puuduvad".
Vaata joonist...

Piirangu teave metaandmetes
Andmekogumi juurdepääsu piirangu teave "INSPIRE" sisestusvormis

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Soovitus on lisada URL viide INSPIRE Registrite haldussüsteemi juurdepääsu piirangu koodiloendi vastavale väärtusele.
Metaandmete mallis on juba olemas vastava URL viitega väärtus "avaliku juurdepääsu piirangud puuduvad". Vajadusel saab vastava väärtuse koos URL-iga asendada metaandmete haldamise "Täielik" veebivormis. Vaata joonist...

Piirangute väärtuse muutmine
Piirangu väärtuse muutmine "Täielik" sisestusvormis: 1) tekstilise väärtuse lahter, 2) URL viite väärtuse lahter.

Vastutav organisatsioon

Tagasi üles

Allika loomise, haldamise, hooldamise ja levitamise eest vastutava organisatsiooni kirjeldus.

Kirjeldus hõlmab organisatsiooni nime ja kontakt e-posti aadressi, vastutava osalise rolli. 

Vastutava osalise rollide valik on:
Allikaga varustaja (resourceProvider) - osaline, kes varustab allikaga
Haldaja (custodian) - osaline, kes vastutab andmete eest ja tagab allika nõuetekohase hooldamise
Omanik (owner) - osaline, kellele allikas kuulub
Kasutaja (user) - osaline, kes allikat kasutab
Levitaja (distributor) - osaline, kes allikat levitab
Algataja (originator) - osaline, kes allika lõi
Kontaktpunkt (pointOfContact) - osaline, kellega saab ühendust võtta allika kohta teabe saamiseks või selle omandamiseks
Peamine uurija (principalInvestigator) - peamine osaline, kes vastutab teabe kogumise ja uurimise teostamise eest
Töötleja (processor) - osaline, kes on andmeid töödeldes allikat muutnud
Avaldaja (publisher) - osaline, kes allika avaldas
Autor (author) - osaline, kes allika koostas

Vaata joonist...

Vastutava organisatsiooni kontaktide ja rolli määramine
Vastutava organisatsiooni kontakt e-posti aadressi ja rolli määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Metaandmete kontaktpunkt

Tagasi üles

See on metaandmete loomise ja hooldamise eest vastutava organisatsiooni kirjeldus.

Organisatsiooni nimi ja kontakt e-posti aadress.

Vaata joonist...

Metaandmete kontakti määramine
Metaandmed loonud organisatsiooni kontakt e-posti aadressi määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Metaandmete kuupäev

Tagasi üles

Kuupäev, millega määratakse kindlaks, millal metaandmed loodi või millal neid uuendati.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Metaandmete kuupäev uueneb metaandmete salvestamisel automaatselt.


Metaandmete keel

Tagasi üles

See on keel, milles metaandmed on väljendatud.

Vaata joonist...

Metaandmete keele määramine
Metaandmete keele määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Uuenemissagedus

Tagasi üles

Määrata sagedus, kui tihti teenuses andmeid uuendatakse.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Metaandmeelemendi sobiva väärtuse saab valida "Vaikimisi" sisestusvormis. Vaata joonist...

Andmekogumi uuenemissageduse määramine
Andmekogumi uuenemissageduse määramine "Vaikimisi" sisestusvormis

Juhul kui "Vaikimisi" sisestusvormis ei ole "Hoolduse ja uuendamise sagedus" lahtrit näha, saab selle lisada "Täielik" sisestusvormis (sektsioon Identifitseerimine->Allika haldamine-> Hoolduse ja uuendamise sagedus). Vaata joonist...

Andmekogumi uuenemissageduse lahtri lisamine
Andmekogumi uuenemissageduse sisestuslahtri lisamine "Täielik" sisestusvormis

NB! Element on kohustuslik avaandmete portaalis.


Ülevaatepilt

Tagasi üles

Graafika, mis illustreerib teenuse andmeid või teenust.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Ülevaatepildi lisamiseks tuleb sisestusvormi paremal paanis valida "Lisa võrguallikas". Vaata joonist...

Pisipildi lisamise esimene samm
Ülevaatepildi lisamise esimene samm - paremal paanis valida "Lisa võrguallikas"

Võrguallika lisamise aknas valida raadionupp "Pisipildi lisamine". Seejärel on valida, kas 1) lisada pilt URL-ina (nt GetMap päring) või 2) laadida üles jpg, png või gif fail. Mõlemal juhul lisa pildile nimi "Allika nimi" lahtris. Vaata joonist...

Pildi URL-i lisamine või faili üles laadimine
Ülevaatepildi lisamine 1) URL-ina või 2) faili üles laadimine

Viimati muudetud: 03.01.2024 11:22
Tagasi algusesse