Andmekogu metaandmed

Metaandmete loomine ja muutmine

Tagasi üles

Kataloogis on ette valmistatud INSPIRE ruumiandmekogumite ja -teenuste metaandmete põhjad ehk mallid. Mallides on metaandmete elemendid sisestajale ette valmistatud ja osaliselt eeltäidetud (eeltäidetud väärtusi saab alati muuta). Iga asutuse jaoks on võimalik vastavalt vajadusele luua ka oma mallid (võta ühendust, kui vajad selles abi metaandmed@maaamet.ee). 

Metaandmeid sisestades/muutes saab toimetaja valida nelja erineva sisestusvormi vahel: "INSPIRE", "Vaikimisi", "Täielik" ja "XML". Vorme saab redigeerimise ajal vahetada. Vaata joonist...
Juhul, kui mõne elemendi sisestusväli on kadunud ja tundub, et seda ei ole võimalik kuidagi lisada, siis kasuta "Täielik" sisestusvormi.

Sisestusvormide vahetamine
Sisestusvormi valimine redigeerimise vaates

Uue metaandmekirje lisamiseks vali "Toimetajale" menüüst "Lisa uus kirje". Avaneb ette valmistatud mallide leht. Vali sobiv andmekogu metaandmete mall. Veendu, et grupp on Sinu asutus. Vajuta "Loo". Avaneb uue metaandmestiku redigeerimise "Vaikimisi" vorm.

Metaandmekirje avalikustamiseks / mitteavalikustamiseks aktiveeri "Toimetajale" menüüs kirje juures "Õigused" nupp. Avaneb õiguste määramise aken. Kirje avalikustamiseks tuleb sisse lülitada "Kõik" grupi õigused ning salvestada seadistus. Mitte avalikustamiseks tuleb vastavad õigused välja lülitada.

Olemasoleva metaandmekirje muutmiseks liigu "Toimetajale" menüüsse, vali loendist metaandmekirje, mida soovid muuta ning vajuta kirje taga olevale "Redigeeri" nupule. Avaneb metaandmestiku redigeerimise "Vaikimisi" vorm, mille võib vahetada mõne sobivama vastu.


Metaandmete elemendid

Allika pealkiri

Tagasi üles

Iseloomulik ja tihti kordumatu nimi, mille all allikat tuntakse. Vaata joonist...

Pealkirja lisamine
Pealkirja sisestamine "INSPIRE" sisestusvormis

Soovitused. 
Allika nimetus peaks olema lühike ja selgelt arusaadav. Vältida tuleks lahti kirjutamata akronüümide ja lühendite kasutamist. Maksimaalne pikkus 250 tähemärki. Soovitatav on säilitada sarnasus allika algse nimega "ametliku nime" tähenduses. Juhul kui andmed või teenus on osa suuremast projektist, on soovitatav lisada märge sulgudes pealkirja lõppu. Mainitud projektide puhul on lühendid pealkirjas lubatud, kui ülejäänud pealkiri järgib eespool esitatud suuniseid ja lühend kirjutatakse lahti allika kokkuvõttes.

Nt EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) andmekogude puhul märkida pealkirja lõppu sulgudesse "EELIS" ja sisu kokkuvõttes kirjutada EELIS-e akronüüm lahti.


Allika lühike kokkuvõte

Tagasi üles

Lühike kirjeldav kokkuvõte allika sisust. Vaata joonist...

Lühike kokkuvõte
Kokkuvõtte sisestamine "INSPIRE" sisestusvormis

Soovitused.
Avada allika sisu. Kompaktne kirjeldus, mis võiks iseloomustada kõige tähtsamaid detaile. Sõnadega võiks iseloomustada geograafilist ulatust või asukohta. Samuti võikb kirja panna andmekogu peamised atribuudid, andmeallikad, viited seotud õigusaktidele, selgitada, miks need andmed on olulised. Kirjelduse kõige olulisemad üksikasjad tuleks kokku võtta esimeses lauses või esime 256 tähemärgiga. Vältida lahti kirjutamata akronüüme.


Allika liik

Tagasi üles

Allika liik, mida kirjeldatakse metaandmetega.

Võimalikud väärtused andmekogu puhul on: andmekogum (dataset), seeria (series). Vaata joonist...

Allika liigi valimine
Allika liigi valimine "INSPIRE" sisestusvormis

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Mallis on vaikimisi väärtus "andmekogum". Vajadusel muuda.


Allika asukoha määraja

Tagasi üles

Allika asukoha määraja määrab kindlaks lingi(d) allikale ning lingi allika lisateabele. Väljendatakse URL-ina (Uniform Resource Locator).

Tegemist on veebipõhise juurdepääsuga andmekogule või teenustele, mis võimaldab andmeid alla laadida või nendega tutvuda. Juhul kui otsene link allikale puudub, võib selle asendada lingiga, kust on võimalik saada allika kohta lisainfot.

Soovitused.
Allika asukoha määraja võib olla nt ruumiandmeteenuse getCapabilities; kliendirakendus, millel on otsene juurdepääs kirjeldatud andmekogumile; veebileht, kus on täiendavad juhised kirjeldatud andmekogumile juurdepääsuks; või muu sarnane viide.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Allika asukoha määrajat on võimalik sisestada 1) vormi põhilehel või 2) paremal paanis avaneva akna kaudu. Vaata joonist...

Allika asukoha määraja
Allika asukoha määraja sisestamine 1) "INSPIRE" sisestusvormi põhilehel või 2) sisestusvormi paremal paanis avaneva akna kaudu

URL-i juurde lisa:

 1. Protokoll. Vali URL-ile sobiv protokoll, nt OGC WMS, Web address (URL), File for download vms.
 2. Allika nimi. Oluline seoses metaandmete korjega avaandmete portaali, kus kuvatakse ainult selline URL, millele on lisatud pealkiri.
 3. Eesmärk. Võimaluse korral lisada teave URL-i eesmärgi kohta: allalaadimine, teave, võrguühenduseta juurdepääs, tellimine, otsing.

Nime ja eesmärgi saab määrata paremal paanis avaneva akna kaudu. Vaata joonist...

Allika asukoha määraja lisamine
Võrguallika omaduste määramine paremal paanis avaneva akna kaudu

Allika kordumatu identifikaator

Tagasi üles

Väärtus, mis identifitseerib allika üheselt.

Igale metaandmetega kirjeldatavale andmekogule või seeriale omistatakse kordumatu tunnus. Ühel allikal võib olla rohkem kui üks identifikaator. 

Soovitused.
Juhul kui on vaja lisada uus tunnus, on soovitav vanem säilitada.
Kuigi INSPIRE metaandmete tehniline juhend soovitab kasutada pigem MD_Identifer-i (URI tüüpi), siis Eesti kontekstis võib kasutada ka RS_Identifer-i (kood ja nimeruum eraldi väärtustena). Soovime, et URI tüüpi identifikaatoreid saaks kasutada nö töötavate URL-idena. Selleks on plaan kasutusele võtta Re3gistry tarkvara, mis võimaldab identifikaatoreid masin- ja inimloetavalt viitekoodidena hallata. 

Identifikaatori (RS_Identifer) koodi osa näide:
Mall: riik.asutus.INSPIREteema.mitme andmekogu/teenuse ühisnimetus-andmekogu-põhitabel/alamjaotus

Eesti topograafia andmekogu - ehitised: ee.maaamet.bu.ehitised-etak-ehitised

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Allika identifikaatori lisamiseks on kõige parem kasutada sisestusvormi "Täielik" (ava sakk "Identifitseerimine"), mis võimaldab lisada nii MD_Identifer kui ka RS_Identifer tüüpi identifikaatorit. Vaata joonist...

Allika identifikaatori lisamine
Identifikaatori sisestamine "Täielik" sisestusvormis

Allika keel

Tagasi üles

Keel(ed), mida allikas kasutatakse.

Kohustuslik, kui allikas sisaldab tekstilist teavet. Element võib esineda üks kord või enam.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Mallis on vaikimisi väärtus "est". Vajadusel muuda. Vaata joonist...

Allika keele lisamine
Allika keele valimine "INSPIRE" sisestusvormis

Ruumilise esituse tüüp

Tagasi üles

Geograafilise teabe ruumilise esitamise meetod.

Nt Vektor, raster, TIN või tekst/tabel.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Vektorandmete ja rasterandmete metaandmete mallis on väärtus juba eeltäidetud. Vaata joonist...

Ruumilise esituse tüübi määramine
Ruumilise esituse tüübi valimine "INSPIRE" sisestusvormis

Andmete levitusvorming

Tagasi üles

Arvutikeele nende lausetarindi(te) kirjeldus, milles täpsustatakse ruumiobjektide esitust salvestistes, failides, teadetes, salvestusseadmetes või edastuskanalites ehk failivorming, milles andmeid levitatakse.

Nt GML, SHP, GeoTIFF jms.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Vektorandmete metaandmete mallis on vaikimisi väärtuseks lisatud GML, rasterandmete metaandmete mallis GeoTIFF. Vajadusel muuda või lisa juurde. Väärtusi võib valida rippmenüüst või kirjutada ise. Vaata joonist...

Andmete levitusvormingu valimine
Andmete levitusvormingu valimine "INSPIRE" sisestusvormis

Koordinaatsüsteem

Tagasi üles

Ruumiandmekogumis kasutatava(te) koordinaatide referentssüsteemi(de) kirjeldus ehk andmete koordinaatsüsteem(id).

Koordinaatsüsteemi näitamiseks tuleb kasutada ühe kindla registri koordinaatide referentssüsteemide HTTP URI tüüpi identifikaatoreid.

Soovitused.
Loetelu sobivate koordinaatsüsteemidega saab vaadata INSPIRE metaandmete tehnilise juhendi lisast D.8.4. nt http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258

Eesti ruumiandmed on üldjuhul L-EST97 koordinaatsüsteemis, mida INSPIRE loendis pole.  L-EST97 HTTP URI identifikaator on http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3301

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Metaandmete mallis on vaikimisi lisatud kaks koordinaatsüsteemi (http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 ja http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3301). Vajadusel muuda või lisa juurde. Vaata joonist...

Koordinaatsüsteemi lisamine
Koordinaatsüsteemi lisamine "INSPIRE" sisestusvormis

Ajaline referentssüsteem

Tagasi üles

Andmetes kasutatava(te) ajalis(t)e referentssüsteemi(de) kirjeldus.

Vaikimisi ajaline referentssüsteem on Gregoriuse kalender, mida ei pea metaandmetes konkreetselt näitama. Juhul kui kasutatakse muid ajalisi referentssüsteeme, määratakse need kindlaks andmekogumi metaandmetes.


Valdkond (ISO 19115)

Tagasi üles

Valdkond on kõrgtaseme liigitussüsteem, mis toetab olemasolevate ruumiandmeallikate rühmitamist ja valdkonnapõhist otsingut.

Valdkondade võimalikud väärtused ja definitsioonid on kirjas INSPIRE metaandmete määruse D osa punktis 2.

Soovitused. 
Valdkondade seosed INSPIRE teemadega on kirjeldatud tabelis ( 523.8 KB, 7.02.2022 ) .

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Lisa teema valdkond valides avanevast rippmenüüst sobiv väärtus. Vaata joonist...

Valdkonna lisamine
Valdkonna lisamine "INSPIRE" sisestusvormis

Võtmesõna

Tagasi üles

Võtmesõna on teemat kirjeldav tavaline sõna, kinnistatud sõna või teema kirjeldamiseks kasutatav fraas. Võtmesõna aitab otsingut kitsendada.

Kui võtmesõna väärtus on pärit kontrollitud sõnastikust (tesaurusest või ontoloogiast), viidatakse kontrollitud algsõnastikule. Viide peab sisaldama sõnastiku pealkirja ja avaldamise kuupäeva.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Juhul kui kontrollitud sõnastiku võtmesõnale on määratud kanooniline URI, tuleks sellised võtmesõnad metaandmetes kodeerida kasutades elementi gmd:keyword/gmx:Anchor. Selleks tuleb metaandmete redigeerimise vaates võtmesõna lahtri paremas servas klikkida hammasratta kujulisel nupul ja valida võtmesõna kodeeringuks "ankur". Metaandmete vaataja jaoks toimib ankruna kodeeritud võtmesõna lingina. Vaata joonist...

Võtmesõna kodeeringuks ankru valimine
Võtmesõna kodeeringu määramine "ankur" elemendiks.

Andmekogumi metaandmetesse tuleb andmehaldajal lisada järgmised kontrollitud sõnastikega seotud võtmesõnad:

 1. INSPIRE teema - kohustuslik juhul, kui andmekogum kuulub sisu poolest INSPIRE direktiivi teema(de) alla.
  Sõnastik, millele viidatakse on GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 (GEMET - GEneral Multilingual Environmental Thesaurus), avaldamise kuupäev 2008-06-01.

  Sõnastik on lisatud metaandmete malli. Vali sobiv väärtus rippmenüüst. Vaata joonist...

  INSPIRE teema lisamine "INSPIRE" sisestusvormis
 2. Ruumiline ulatus - määratleb andmekogumi haldustasandi. Võimalikud väärtused on: riiklik (national) või piirkondlik (regional). 
  Sõnastik, millele viidatakse on Ruumiline ulatus, avaldamise kuupäev 2019-05-22. 

  Sõnastik on lisatud metaandmete malli. Vali sobiv väärtus rippmenüüst. Vaata joonist...

  Ruumilise ulatuse valimine
  Ruumilise ulatuse lisamine "INSPIRE" sisestusvormis
 3. INSPIRE prioriteetsed andmekogud - kohustuslik juhul, kui andmekogum on seotud Euroopa keskkonnaaruandlusega. Võtmesõnadeks on keskkonnaaruandlusega seotud Euroopa direktiivid, õigusaktid või määrused ning nende detailsemad alamteemad. Võtmesõnaks valida hierarhia tasemelt kõige täpsem(ad) võtmesõna väärtus(ed), mis konktreetset andmekogumit iseloomustavad.
  Sõnastik, millele viidatakse on INSPIRE prioriteetsed andmekogud, avaldamise kuupäev 2018-04-04. 

  a. Sõnastik tuleb esmalt lisada metaandmetesse. Kasuta "Vaikimisi" sisestusvormi ja lisa prioriteetsete andmekogude sõnastik "Vali tesaurusest võtmesõnad". Vaata joonist...

  Prioriteetsete andmekogude tesauruse lisamine metaandmetesse
  Sõnastiku lisamine "Vaikimisi" sisestusvormis

  b. Vali sobiv väärtus INSPIRE prioriteetsete andmekogude sõnastiku rippmenüüst. Terminid on selles sõnastikus hierarhilised, valida tuleks detailsuselt kõige täpsem(ad) termin(id). Vaata joonist...

  Prioriteetsete andmekogude märksõna lisamine
  Märksõna(de) lisamine "INSPIRE" sisestusvormis
 4. Eesti märksõnastik. Võtmesõna(de) lisamine Eesti märksõnastikust (EMS) on oluline seoses metaandmete korjega avaandmete portaali, kus lisatud märksõna seostatakse ka vastava EMS-i valdkonnaga, mis omakorda seondub Euroopa andmeportaali valdkonnaga. 
  Sõnastik, millele viidatakse on Eesti märksõnastik, avaldamise kuupäev 2006.

  Sõnastiku nimi ja avaldamise kuupäev on lisatud metaandmete malli. Sobiv märksõna tuleb leida Eesti märksõnastikust ja sisestada võtmesõna väärtuse lahtrisse, rippmenüü võimalust ei ole. URL-i kasti saab lisada vastava märksõna EMS püsilingi. Iga uue võtmesõna lisamiseks tuleb "Vaikimisi" sisestusvormis klikkida lipikuga nupul. Vaata joonist...

  Ruumilise ulatuse valimine
  Eesti märksõnastiku märksõna lisamine "Vaikimisi" sisestusvormis
  NB! Valides Eesti märksõnastikust võtmesõna pane tähele, kas selle sõna valdkond on ikka sobiv. Nt:
  "tee" kuulub valdkonda 34 TOITLUSTUS. KODUMAJANDUS. TOIDUAINETETÖÖSTUS. TOITLUSTUS. OLME
  "teed" kuulub valdkondadesse 44 EHITUS. SANITAARTEHNIKA ja 45 LIIKLUS. TRANSPORT. SIDE
  Kui mõne märksõna valdkond tundub imelik, ära näita seda Eesti märksõnastiku terminina, vaid lisa nn vaba märksõnana, millele ei ole sõnastikku määratud.

NB! Juhul kui andmekogumi metaandmed peavad liikuma Euroopa INSPIRE geoportaali, lisada vaba võtmesõnana märksõna "INSPIRE". "Vaikimisi" sisestusvormis saab lisada ka teisi märksõnu, mis ei ole seotud mõne sõnastikuga. Vaata joonist...

Muu võtmesõna lisamine
Muu võtmesõna nt INSPIRE lisamine "Vaikimisi" sisestusvormis

Geograafiline ulatus

Tagasi üles

See on allika ulatus geograafilises ruumis, mis esitatakse piirdekattena.

Piirdekate avaldatakse piirava lääne- ja idapikkuse ning lõuna- ja põhjalaiuse abil kümnendkraadides (Greenwich'i meridiaanist) vähemalt kahe kümnendkoha täpsusega. Metaandmeelement võib esineda enam kui üks kord.

Soovitused. 
Piirdekate võiks olla nii suur kui vaja, samas nii väike kui võimalik.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Väärtus on mallis eeltäidetud Eesti mereala piiride järgi. Korrigeeri väärtusi, kui andmekogu nii kaugele ei ulatu. Ala on võimalik määratleda ka kasti joonistamisega. Lisada võib mitu piirdekatet, kui andmed paiknevad ruumis vastavalt.  Vaata joonist...

Geograafilise ulatuse määramine
Andmete geograafilise ulatuse määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Ajaline viide

Tagasi üles

Kohustuslik on lisada vähemalt 1 ajaline viide all olevatest. Aga võib lisada ka mitu.

 • Ajaline ulatus - tähistab allika sisu katvat ajaperioodi. 
 • Loomise kuupäev - allika loomise kuupäev. Loomise kuupäevi ei saa olla rohkem kui üks.
 • Avaldamise kuupäev - allika avaldamise kuupäev, kui see on teada, või jõustumise kuupäev. Avaldamise kuupäevi saab olla rohkem kui üks.
 • Viimase läbivaatamise kuupäev - allika viimase läbivaatamise kuupäev, kui allikat on läbi vaadatud. Viimase läbivaatamise kuupäevi ei saa olla rohkem kui üks.
Vaata joonist...
Ajalise viite lisamine
Ajaliste viidete lisamine "INSPIRE" sisestusvormis

Päritolu

Tagasi üles

See on teave loomisprotsessi ja/või ruumiandmekogumite üldise kvaliteedi kohta. Vajaduse korral võib see sisaldada teavet selle kohta, kas andmekogumi õigsus on kinnitatud või kvaliteet tagatud, kas see on ametlik versioon (kui on olemas mitu versiooni) ja kas see on õiguslikult kehtiv.

 • Päritolu kirjeldab andmekogumi ajalugu ja /või andmekogu üldist kvaliteeti - kui on teada, siis selle elutsüklit alates andmekogumi tekkimisest ja andmehõivest kuni andmekogumi seosteni teiste andmekogumitega. Info andmehõive teostamisel rakendatud vahendite ja metoodika kohta või teostatud andmetöötluse kohta.
 • Kirjeldada andmete põlvnemist - teise andmekogu nimetus, millest andmestiku andmed on päritud.
Vaata joonist...
Päritolu teabe lisamine
Päritolu teabe lisamine "INSPIRE" sisestusvormis

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Kui andmekogum on osa mõnest suuremast andmestikust, saab metaandmetes seda näidata. Alamandmekogumile on võimalik määrata nn lähteandmekogum, mis loob seose kahe metaandmekirje vahel. Vaata joonist...

Lähteandmekogumi metaandmete lingi lisamine andmekogu metaandmetele
Lähteandmekogumi lingi lisamine metaandmetele "INSPIRE" sisestusvormi paremal paanis

Ruumiline lahutusvõime

Tagasi üles

Ruumiline lahutusvõime viitab andmekogumite detailsuse astmele. See väljendatakse hulgana nullist kuni paljude lahutusvõimet defineerivate kaugusteni (tavaliselt rasteriseeritud andmete ja rasterkujutistest tuletatud toodete puhul) või samaväärsete mõõtkavadeni (tavaliselt kaartide või kaartidest tuletatud toodete korral).

1) Samaväärset mõõtkava väljendatakse tavaliselt mõõtkava jagajas oleva täisarvuna. 2) Lahutusvõimet defineerivat kaugust väljendatakse pikkusühikuga seotud arvväärtusena (piksli suurus - gsd). Vaata joonist...

Ruumilise lahutusvõime defineerimine metaandmetes
Mõõtkava (1) või piksli suuruse (2) lisamine metaandmetesse "INSPIRE" sisestusvormis

Kohustuslik andmekogumite ja andmekogumite sarjade puhul, kui ekvivalentset mõõtkava või lahutusvahemaad on võimalik täpsustada.


Vastavus

Tagasi üles

Spetsifikatsioon - see on viide INSPIRE direktiivi (2007/2/EÜ artikli 7 lõike 1) rakenduseeskirjadele või mõnele muule spetsifikatsioonile, millega asjaomane allikas on kooskõlas.

Vastavusaste - see iseloomustab määra, mille ulatuses allikas vastab INSPIRE direktiivi rakenduseeskirjadele või muule spetsifikatsioonile.

Vastav (conformant) - allikas vastab täielikult märgitud määratlusele.
Mittevastav (notConformant) - allikas ei vasta märgitud määratlusele.
Hindamata (notEvaluated) - vastavust ei ole hinnatud.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Andmekogu malli on lisatud kaks INSPIRE spetsifikatsiooni:
1) nn metaandmete määrus (Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega) ja
2) nn ristkasutatavuse määrus (Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega).
Vaata joonist...

Vastavuse sisestamine metaandmetes
Spetsifikatsioonide ja nende vastavuseaste sisestamine "INSPIRE" sisestusvormis

Toimetaja peab määrama spetsifikatsioonidele vastavusaste.
Juhul kui metaandmed valideeruvad INSPIRE validaatoriga kontrollides, saab öelda, et metaandmed vastavad metaandmete määrusele.
Juhul kui andmekogu on vastav INSPIRE andmemudelile, saab öelda, et andmekogu on vastav ristkasutatavuse määrusele.


Juurdepääsu ja kasutamise tingimused

Tagasi üles

See metaandmeelement määrab kindlaks ruumiandmekogumi juurdepääsu ja kasutamise tingimused.

Kui allika juurdepääsule ja kasutamisele tingimusi ei rakendata, kasutatakse märget "tingimusi ei rakendata”. Kui tingimused ei ole teada, kasutatakse märget "tingimused ei ole teada”.

Samuti antakse selle elemendiga teavet litsentsitingimuste ja kõikide tasude kohta, mis on vajalikud allikale juurdepääsuks ja selle kasutamiseks, või kui teave tasude kohta on kättesaadav, viidatakse URLile (Uniform Resource Locator).
Vaata joonist...

Andmekogumi kasutamise tingimuste sisestamine
Andmekogumi kasutamise tingimuste lisamine "INSPIRE" sisestusvormis

Avaliku juurdepääsu piirangud

Tagasi üles

Selle metaandmeelemendiga antakse teavet ruumiandmekogumi juurdepääsupiirangute ja nende põhjuste kohta.

Juurdepääsupiirangute põhjused on loetletud INSPIRE direktiivi artiklis 13 ning koodiloendina metaandmete tehnilise juhendi lisas D.8.1. 

Kui avalikule juurdepääsule ei ole piiranguid, näidatakse seda käesoleva metaandmeelemendiga kasutades märget "avaliku juurdepääsu piirangud puuduvad".
Vaata joonist...

Piirangu teave metaandmetes
Andmekogumi juurdepääsu piirangu teave "INSPIRE" sisestusvormis

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Soovitus on lisada URL viide INSPIRE Registrite haldussüsteemi juurdepääsu piirangu koodiloendi vastavale väärtusele.
Metaandmete mallis on juba olemas vastava URL viitega väärtus "avaliku juurdepääsu piirangud puuduvad". Vajadusel saab vastava väärtuse koos URL-iga asendada metaandmete haldamise "Täielik" veebivormis. Vaata joonist...

Piirangute väärtuse muutmine
Piirangu väärtuse muutmine "Täielik" sisestusvormis: 1) tekstilise väärtuse lahter, 2) URL viite väärtuse lahter.

Vastutav organisatsioon

Tagasi üles

Allika loomise, haldamise, hooldamise ja levitamise eest vastutava organisatsiooni kirjeldus.

Kirjeldus hõlmab organisatsiooni nime ja kontakt e-posti aadressi, vastutava osalise rolli. 

Vastutava osalise rollide valik on:
Allikaga varustaja (resourceProvider) - osaline, kes varustab allikaga
Haldaja (custodian) - osaline, kes vastutab andmete eest ja tagab allika nõuetekohase hooldamise
Omanik (owner) - osaline, kellele allikas kuulub
Kasutaja (user) - osaline, kes allikat kasutab
Levitaja (distributor) - osaline, kes allikat levitab
Algataja (originator) - osaline, kes allika lõi
Kontaktpunkt (pointOfContact) - osaline, kellega saab ühendust võtta allika kohta teabe saamiseks või selle omandamiseks
Peamine uurija (principalInvestigator) - peamine osaline, kes vastutab teabe kogumise ja uurimise teostamise eest
Töötleja (processor) - osaline, kes on andmeid töödeldes allikat muutnud
Avaldaja (publisher) - osaline, kes allika avaldas
Autor (author) - osaline, kes allika koostas

Vaata joonist...

Vastutava organisatsiooni kontaktide ja rolli määramine
Vastutava organisatsiooni kontakt e-posti aadressi ja rolli määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Metaandmete kontaktpunkt

Tagasi üles

See on metaandmete loomise ja hooldamise eest vastutava organisatsiooni kirjeldus.

Organisatsiooni nimi ja kontakt e-posti aadress.

Vaata joonist...

Metaandmete kontakti määramine
Metaandmed loonud organisatsiooni kontakt e-posti aadressi määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Metaandmete kuupäev

Tagasi üles

Kuupäev, millega määratakse kindlaks, millal metaandmed loodi või millal neid uuendati.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Metaandmete kuupäev uueneb metaandmete salvestamisel automaatselt.


Metaandmete keel

Tagasi üles

See on keel, milles metaandmed on väljendatud.

Vaata joonist...

Metaandmete keele määramine
Metaandmete keele määramine "INSPIRE" sisestusvormis

Tähemärkide kodeering

Tagasi üles

Andmetes kasutatud tähemärkide kodeerimine.
Element ei ole kohustuslik, kui kodeeringuna on kasutusel UTF-8. 

Vaata joonist...

Andmekogumi kodeeringu määramine
Andmekogumi kodeeringu sisestamine "INSPIRE" sisestusvormis

Topoloogiline õigsus

Tagasi üles

Andmete ühemõtteliselt kedeeritud topoloogiliste tunnusomaduste õigsus, nagu on kirjeldatud andmete kehtivusulatusega.

Metaandmeelement on kohustuslik ainult juhul, kui andmekogum sisaldab üldise võrgumudeli tüüpe (types from Generic Network Model) ega taga seejuures võrgu keskjoone topoloogiat (telgjoonte ühenduvust).


Uuenemissagedus

Tagasi üles

Määrata sagedus, kui tihti andmeid uuendatakse.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Metaandmeelemendi sobiva väärtuse saab valida "Vaikimisi" sisestusvormis. Vaata joonist...

Andmekogumi uuenemissageduse määramine
Andmekogumi uuenemissageduse määramine "Vaikimisi" sisestusvormis

Juhul kui "Vaikimisi" sisestusvormis ei ole "Hoolduse ja uuendamise sagedus" lahtrit näha, saab selle lisada "Täielik" sisestusvormis (sektsioon Identifitseerimine->Allika haldamine-> Hoolduse ja uuendamise sagedus). Vaata joonist...

Andmekogumi uuenemissageduse lahtri lisamine
Andmekogumi uuenemissageduse sisestuslahtri lisamine "Täielik" sisestusvormis

NB! Element on kohustuslik avaandmete portaalis.


Ülevaatepilt

Tagasi üles

Graafika, mis illustreerib andmekogumit.

Pane tähele seoses kataloogi sisestamisega.
Ülevaatepildi lisamiseks tuleb sisestusvormi paremal paanis valida "Lisa võrguallikas". Vaata joonist...

Pisipildi lisamise esimene samm
Ülevaatepildi lisamise esimene samm - paremal paanis valida "Lisa võrguallikas"

Võrguallika lisamise aknas valida raadionupp "Pisipildi lisamine". Seejärel on valida, kas 1) lisada pilt URL-ina (nt GetMap päring) või 2) laadida üles jpg, png või gif fail. Mõlemal juhul lisa pildile nimi "Allika nimi" lahtris. Vaata joonist...

Pildi URL-i lisamine või faili üles laadimine
Ülevaatepildi lisamine 1) URL-ina või 2) faili üles laadimine

Viimati muudetud: 28.06.2023 14:29
Tagasi algusesse