INSPIRE

 • On Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur.
 • Loob juriidilise raamistiku ruumiandmete taristu rajamiseks ja opereerimiseks Euroopa Liidu tasemel, selleks, et töötada välja ja viia ellu Ühenduse poliitikaid erinevatel tasanditel ja pakkuda avalikku informatsiooni.
 • On mõeldud eelkõige strateegiate ja tegevuste jaoks, mis omavad otsest või kaudset mõju keskkonnale, aga on avatud ka teistele sektoritele.

Eesmärk

 • Muuta oluline ruumiinfo kättesaadavaks nii avalikkusele kui ka Euroopa Liidu institutsioonidele.
 • Vähendada takistusi andmete vahetamisel avaliku võimu kandjate vahel, eriti keskkonna valdkonnas.

Põhimõtted

 • Põhineb liikmesriikide ruumiandmete taristutel, ühtne on Euroopa Liidu geoportaal.
 • Peab olema võimalik kombineerida andmeid erinevatest allikatest ning neid jagada erinevate kasutajate ja rakenduste vahel.
 • Ruumiandmete kättesaamise tingimused ei tohi põhjendamatult piirata nende laialdast kasutamist.
 • Olemasolevate ruumiandmete leidmine, nende sobivuse hindamine konkreetseks ülesandeks ja kasutustingimuste teadasaamine peab olema lihtne.
 • Hõlmab ruumiandmeid, mille valdaja on avaliku võimu kandja või mida hallatakse tema nimel.
 • Hõlmab direktiivi lisades I - III loetletud andmekihte.
 • Ruumiandmekogud, ruumiandmeteenused jms peavad vastama rahvusvahelistele standarditele.
 • Teenused peavad olema kättesaadavad EL institutsioonidele, avalikule sektorile kõigil tasanditel ja ka avalikkusele.
 • Ruumiandmekogud ja -teenused peavad olema ristkasutatavad.
 • Kohustab looma metaandmeid.

Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur

14. märtsil 2007. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE).

INSPIRE elluviijad Eestis on Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Ruumiandmete seadusega on Euroopa Komisjoni INSPIRE direktiivi kontaktpunktiks Eestis määratud Maa-amet. Lisainfot INSPIRE kohta saab aadressilt inspire@maaamet.ee.

eea grantide logo

Viimati muudetud: 19.12.2023 16:45
Tagasi algusesse