Ruumiandmete taristu

Vastavalt ruumiandmete seadusele tagab Eesti geoportaali infosüsteemi haldamise ja arendamise Maa-amet, kes koondab ja teeb geoportaalis avalikkusele kättesaadavaks kohustuslikud teabevaldajate andmed ning edastab need Euroopa Komisjoni INSPIRE geoportaali.

INSPIRE koordineerimine Eestis

Eestis vastutab INSPIRE direktiivi rakendamise eest Keskkonnaministeerium. Vastavalt ruumiandmete seadusele (28.02.2011) on Maa-amet määratud Eestis INSPIRE kontaktpunktiks.

INSPIRE direktiivi rakendamist koordineerib Maa-amet, hallates riigi ruumiandmete geoportaale - Eesti geoportaal ja Maa-ameti geoportaal. Maa-ameti üheks rolliks on andmeomanike nõustamine ja abistamine.

Koostöös Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega (KeMIT) on Maa-amet saavutanud võimekuse ruumiandmete INSPIRE andmemudelile viimiseks ning INSPIRE nõuetele vastavate ruumiandmeteenuste loomiseks. Samuti hallatakse koos Eesti ruumiandmete metaandmete kataloogi.

INSPIRE kontaktpunktina on Maa-amet esinadatud MIG-T ja MIG töörühmades, mis tegelevad INSPIRE-ga Euroopa tasemel.

INSPIRE koordineerimisskeem Eestis

Mõistmaks Euroopa tasemel, milliseid ruumiandmeid soovitakse INSPIRE andmetena raporteerida on ministeeriumite saadikud esindatatud Euroopa Komisjoni erinevates komiteedes. Seaduse järgi on enamasti andmeomanikuks ministeeriumid, kuid tihti on andmekogu eest vastutavaks osapooleks ministeeriumite allasutused. Maa-amet on igapäevases suhtluses andmeomanike ja vastutatavate osapooltega, abistamaks neid andmete INSPIRE andmekujule üleviimisel.


Ruumiandmete taristu

Ruumiandmete taristu tagab, et riigi hallatavad geograafilist asukohta omavad andmed ehk riiklikud ruumiandmed oleks kättesaadavad ja usaldusväärsed.

Kättesaadavuse ja usaldusväärsuse saavutamiseks vajame andmeid, tehnoloogiaid, õiguslikke regulatsioone ja omavahelisi kokkuleppeid. Seega pole ruumiandmete taristu lihtsalt andmekogu või geoinfosüsteem, vaid midagi palju enamat.

Ruumiandmed

Ruumiandmed on andmed selliste meid ümbritsevate nähtuste kohta, mis omavad kuju ja asukohta geograafilises ruumis. Sellisteks nähtusteks on näiteks hooned, teed, põllud, metsad, kaitsealad, katastriüksused, tuletornid jm. Tavapäraselt kujutatakse taolisi andmeid kaartidel ehk teisiti öeldes - neid andmeid kasutataksegi kaartide valmistamiseks.

Eestis on palju riiklike andmekogusid, mis sisaldavad ruumiandmeid: Eesti topograafia andmekogu, maaregister, ehitisregister, teeregister, keskkonnaregister, aadressiandmete süsteem jne. On väga oluline, et need ruumiandmed oleksid kvaliteetsed, hästi kirjeldatud ja kergelt leitavad.  

Tehnoloogiad

Selleks, et erinevates andmekogudes hallatavad ruumiandmed oleksid otsitavad, leitavad ja kasutatavad, vajame tehnoloogiaid, mis seda kõike võimaldaks. Ruumiandmete taristu tehnoloogia koosneb riistvarast ehk võimsatest serveritest ja muudest vajalikest seadmetest; ning tarkvarast, mille abil loodud teenuste kaudu tehakse ruumiandmed kasutatavaks.

Regulatsioonid ja kokkulepped 

Ruumiandmete taristu rajamise eesmärk on täidetud siis, kui erinevate ruumiandmete kooskasutatamine tekitab olulist lisaväärtust. See aga tähendab, et pakutavad andmed ja andmeteenused peavad vastama kindlatele standarditele. Ruumiandmed peavad olema üheselt mõistetavad, st semantiliselt kirjeldatud; peavad sisaldama ühtse struktuuriga metaandmeid.

Kõike eelnevat reguleeritakse maailmas ja ka Eestis erineval tasemel regulatsioonidega alates seadustest ja lõpetades soovituste, koostöökokkulepete ning juhendmaterjalidega. Eestis reguleerivad vastavat valdkonda ruumiandmete seadus ja avaliku teabe seadus, INSPIRE direktiivi rakenduseeskirjad ning erinevad määrused, arengukavad ning raamistikdokumendid.


Viimati muudetud: 01.04.2024 09:38
Tagasi algusesse